Zásady ochrany dat

Drylock Technologies

Úvod

Společnost Drylock bere ochranu osobních dat velmi vážně.

Tyto zásady platí tam, kde společnost Drylock nebo její dceřiné společnosti, které řídí, kterými je řízena nebo jsou pod společnou kontrolou společnosti Drylock („Dceřiné společnosti“) zpracovávají osobní data a určují účely a způsoby s ohledem na zpracování dat svých zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů. Vždy, když tyto zásady ochrany dat odkazují na Drylock, myslí se tím společnost Drylock a její dceřiné společnosti. Vždy, když tyto zásady odkazují na „Vy“ nebo „Vaše“, je tento odkaz myšlen ve smyslu zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo žadatele.

Společnost Drylock může tyto zásady čas od času změnit zveřejněním nové verze na své webové stránce. Společnost Drylock vás bude informovat o významných změnách těchto zásad e-mailem, pokud je k dispozici.

Zákazníci a dodavatelé

Společnost Drylock zpracovává osobní data týkající se použití své webové stránky a služeb (včetně cookies – více informací najdete v zásadách používání cookies) („data používání“). Mezi tato data může patřit IP adresa, geografická poloha, typ prohlížeče a verze, operační systém, odkazující zdroj, délka návštěvy a zobrazení stránek. Data používání mohou být zpracována za účelem analýzy použití stránky a služeb. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem společnosti Drylock spravovat a zlepšit svou webovou stránku.

Společnost Drylock zpracovává osobní data týkající se kontaktních údajů („kontaktní údaje“). Mezi tyto údaje patří vaše jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, e-mailová adresa, a pokud jste nezávislý zákazník nebo dodavatel (nejednající ve jménu společnosti), vaši adresu. Data jsou poskytována vámi nebo vaším zaměstnavatelem (během vytváření účtu nebo přímo přes e-mail nebo jakýkoli jiný způsob kontaktu). Kontaktní údaje jsou zpracovány s cílem poskytnout své (zákazníkovi a dodavateli) služby správně, pro udržování záznamů, udržování záloh databáze a (zejména, ale nikoli výhradně, v kontextu zpracování údajů o pohlaví) pro komunikaci s vámi. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

Společnost Drylock zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty během svého vztahu se zákazníkem nebo dodavatelem („údaje o vztahu“). Mezi tyto údaje může patřit vaše jméno, váš zaměstnavatel, vaše pracovní pozice, vaše kontaktní údaje (jak je uvedeno výše) a informace obsažené v komunikaci (jako jsou požadavky, otázky nebo požadavky týkající se zboží a služeb) mezi společností Drylock a vámi nebo vaším zaměstnavatelem, zákazníkem nebo dodavatelem společnosti Drylock. Údaje o vztahu jsou zpracovávány za účelem poskytnutí svých (zákazníkovi a dodavateli) služeb správně a pro účely komunikace s vámi a pro udržování záznamů. Právním základem je plnění smlouvy mezi vámi nebo vaším zaměstnavatelem jakožto zákazníkem nebo dodavatelem Drylocku a Drylocku nebo jeho dceřiných společností, a/nebo podnikání kroků, na žádost vaší nebo Vašeho zaměstnavatele k uzavření takové smlouvy.

Drylock zpracovává osobní údaje vztahující se k transakcím (např. nákup zboží společnosti Drylock a/nebo nákup Drylocku vašeho zboží nebo služeb) („transakční data“), a mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, údaje o vaší kartě a podrobnosti o transakci. Tato transakční data jsou obdržena od vás nebo od poskytovatele platebních služeb. Transakční data mohou být zpracována za účelem doručení zakoupeného zboží a služeb nebo za účelem nákupu požadovaného zboží nebo služeb a pro udržování záznamů těchto transakcí. Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi nebo vaším zaměstnavatelem, který je zákazníkem nebo dodavatelem Drylocku, a Drylockem, jakož i veškeré kroky podniknuté na žádost vaši nebo vašeho zaměstnavatele k uzavření takové smlouvy.

Společnost Drylock zpracovává osobní údaje, které ji poskytujete za účelem odebírání e-mailových upozornění a/nebo newsletterů společnosti Drylock („data upozornění“). Data upozornění mohou být zpracována za účelem zaslání relevantních upozornění a/nebo newsletterů. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

Společnost Drylock může zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, pokud je to nezbytné pro přípravu, zřízení, výkon nebo obranu právních nároků, ať už je tento nárok formulován v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení. Právním základem tohoto zpracování je legitimní zájem společnosti Drylock, zejména ochrana a prosazování zákonných práv, vašich zákonných práv a práv ostatních.

Údaje žadatele

Drylock si váží každé žádosti o volné místo a zavazuje se, že bude s každou žádostí zacházet pečlivě a v souladu se zásadou důvěrnosti.

Společnost Drylock zpracovává od svých žadatelů osobní údaje, které ji jsou poskytnuty v rámci procesu žádosti („údaje žadatele“). Mezi tyto údaje může patřit jméno, adresa, e-mailová adresa, kvalifikace a věk nebo jakékoli jiné informace spontánně sděleny žadatelem. Takové údaje jsou zpracovány pro řízení procesu náboru, správu žadatelů, vedení záznamů a pro kontaktování žadatele. Pro žadatele, který se stane zaměstnancem společnosti Drylock je právním základem pro toto zpracování fakt, že jde o krok provedený před uzavřením smlouvy na žádost žadatele. Údaje žadatele zpracované od žadatelů, kteří nejsou v procesu náboru vybráni, budou zpracovány na základě oprávněných zájmů udržovat databázi žadatelů.

Přenos osobních údajů ostatním

Společnost Drylock může zveřejnit vaše osobní údaje dceřiným společnostem, pokud by toto zveřejnění bylo přiměřeně nezbytné pro dané účely, a to na základě právních základů stanovených v těchto podmínkách.
Společnost Drylock může zveřejnit vaše osobní údaje pojistitelům a advokátům, pokud je to nezbytné pro účely obdržení nebo udržení pojistného krytí, správu rizika, získání právního poradenství nebo zřízení, výkonu nebo obrany právních nároků, ať u soudu nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.
Společnost Drylock může zveřejnit kontaktní údaje a transakční data svým dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytně nutné pro plnění vztahů se zákazníkem nebo dodavatelem.
Všeobecně platí, že společnost Drylock může zveřejnit vaše osobní údaje tam, kde je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které společnost Drylock podléhá.

Mezinárodní přenosy osobní údajů

Za určitých okolností může společnost Drylock přenášet osobní údaje do třetích zemí (včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor), v takovém případě společnost Drylock zajistí, že tento přenos proběhne v souladu s platnými zákony ochrany údajů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Uchovávání údajů

Doba, po kterou bude Drylock zpracovávat nebo uchovávat jakékoli osobní údaje, je omezena na dobu nezbytnou pro realizaci účelu zpracování.

Drylock uchovává vaše osobní údaje takto:

 • data používání budou uchovávána na minimální dobu jednoho roku po datu návštěvy stránky, a maximálně na období dvou let po takové návštěvě.
 • údaje žadatele budou drženy po období pěti let po podání žádosti;
 • kontaktní údaje, údaje o vztahu, transakční údaje a data upozornění budou držena během vztahu a po období deseti let po ukončení tohoto vztahu.

Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku 6, společnost Drylock může uchovávat vaše osobní údaje tam, kde je uchování těchto údajů nezbytné pro splnění právních povinností, kterým společnost Drylock podléhá.

Práva fyzických osob, od kterých společnost Drylock zpracovává osobní údaje

Zákon o ochraně osobních údajů vám uděluje následující práva:

 • právo na přístup;
  Máte právo požádat o potvrzení, jestli společnost Drylock zpracovává nebo nezpracovává vaše osobní údaje. Pokud zpracovává, můžete získat přístup k daným údajům spolu s určitými dalšími informacemi. Na vaši žádost vám Drylock dodá kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být za přiměřený poplatek.
 • právo na opravu;
  Máte právo opravit jakékoli nepřesné osobní údaje a doplnit jakékoli nekompletní osobní údaje o vás.
 • právo na výmaz;
  Některé okolnosti vám umožňují požádat o vymazání osobních údajů, a to:

  1. pokud zpracování osobní údajů již není nutné pro účely, za kterými byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. když odvoláte souhlas se zpracováním na základě takového souhlasu;
  3. když uplatníte právo na námitku proti zpracování (níže);
  4. když byly osobní údaje získány pro přímé marketingové účely; a
  5. pokud byly získané osobní údaje zpracovány nezákonně.

   Je možné uplatnit výjimky z práva na výmaz, a to mimo jiné v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.

 • právo na omezení zpracování;
  Máte právo omezit zpracování vašich osobní údajů na základě různých okolností. To znamená, že společnost Drylock přestane v určitých situacích zpracovávat vaše osobní údaje, a to

  1. když zpochybníte přesnost osobních údajů;
  2. když je zpracování považováno za nezákonné, ale chcete zabránit smazání vašich osobních údajů;
  3. když budete chtít osobní údaje pro vytvoření nebo přípravu soudního nároku; a
  4. namítli jste proti zpracování a čekáte na ověření vaší námitky. Když je zpracování na tomto základě omezeno, společnost Drylock může pokračovat v ukládání osobních údajů pro vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků.

 • právo vznést námitku proti zpracování, pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech;
  Kdykoliv společnost Drylock zpracovává vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo na základě platných zákonů o ochraně údajů vznést námitky proti takovému zpracování z důvodů týkajících se konkrétní situace. Pokud takovou námitku vznesete, společnost Drylock přestane zpracovávat osobní údaje, pokud tedy společnost Drylock neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud cílem zpracování není vytvoření, výkon nebo obhajoba nebo ochrana před právními nároky.

  Kdykoliv společnost Drylock zpracovává vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku („vystoupit“) proti jejímu zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely. Pokud tak učiníte, společnost Drylock přestane pro tento účel zpracovávat vaše osobní údaje.

 • právo na přenositelnost údajů za určitých okolností popsaných níže;
  Vaše právo na přenositelnost údajů znamená, že máte právo obdržet vaše osobní údaje ze systému Drylock ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (jako je souborve formátu Excel nebo Pdf). Toto právo lze uplatnit za následujících podmínek:

  1. Společnost Drylock zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, předsmluvních jednání nebo smlouvy; a
  2. takové zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

 • právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu;
  Příslušnému dozorčímu orgánu máte právo podat stížnost týkající se porušení práva na ochranu údajů.

 • právo odvolat souhlas, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  Kdykoliv společnost Drylock zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování před tímto odstoupením.

  Veškerá vaše práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit písemným oznámením na výše uvedených kontaktních údajích. Drylock odpoví co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení vašeho dopisu nebo e-mailu.

  Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený popis práv je souhrnem platných zákonů na ochranu údajů. Toto shrnutí je navrženo tak, aby vysvětlilo platné právo ve srozumitelném jazyce. Další informace a podrobnosti naleznete v příslušných zákonech o ochraně osobních údajů, které naleznete na internetových stránkách belgického úřadu pro ochranu údajů: https://www.dataprotectionauthority.be/.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, dejte nám prosím vědět. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší administrativy zasláním e-mailu na adresu info@drylocktechnologies.com, telefonicky na čísle +32 52 890 660 nebo dopisem na adresu Drylock, Spinnerijstraat 12, 9240, Zele, Belgie.

Pokud nejste spokojeni s vyřízením své žádosti nebo se domníváte, že nakládání s vašimi osobními údaji porušuje zákony o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorových orgánů.
Úřad pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat telefonicky na čísle +32 (0)2 274 48 00, e-mailem na adrese contact@apd-gba.be nebo dopisem na adrese Drukpersstraat 35, 1000 Brusel, Belgie.